ඔබගේ ආධාර ඉල්ලීම් අප වෙත එවන්න

ඔබගේ අවශ්‍යතා ඉල්ලීමට ප්‍රමාණවත් විස්තර සහිතව පෝරමය පුරවන්න. ඔබගේ අවශ්‍යතා නිවැරදි පරිත්‍යාගශීලීන් වෙත යොමු කිරීමට අපි සහතික වන්නෙමු.

  ආධාර අයදුම් පත්‍රය

  උපන් දිනය :

  විවාහක අවිවාහක භාවය :

  මුදල අවශ්‍ය වන්නේ :

  තහවුරු කිරීමට ඡායාරූප හෝ ලේඛන අමුණා එවන්න

  ඔබගේ විඩියෝ දර්ශන ඇත්නම් ඒවා අප වෙත Whatsapp හරහා එවීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න.

  Contact Info

  Information

  • ඔබේ නිවැරදි විස්තර එවන්න.
  • ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට වලංගු සම්බන්ධතා තොරතුරු සපයන්න.
  • ඔබගේ ඉල්ලීම ගැන ප්‍රමාණවත් විස්තර සපයන්න.
  • තිබේ නම් ඔප්පු කිරීමේ ලේඛන, පින්තූර, වීඩියෝ එවන්න.

  Stay Social